Smart Farmer Grid

Het Smart Farmer Grid project beoogt de randvoorwaarden voor een Smart Farmer Grid in kaart te brengen. Hierbij wordt uitgegaan van een toename van PV panelen bij agrariërs in de mazen van het energienet.


Smart Farmer Grid (SFG)

'Het aantal zonnepanelen bij agrariërs neemt snel toe mede vanwege de wens van de maatschappij en de agrariër om duurzamer te produceren. Dit heeft consequenties voor het bestaande elektriciteitsnetwerk, dat nu niet alleen voor de levering van reguliere elektriciteit moet zorgen maar ook voor de afvoer van de opgewekte duurzame elektriciteit. Deze afvoer van de opgewekte energie is bij agrariërs groter dan de afnamepiek, hierdoor wordt er meer van de bestaande netten gevraagd. Om klaar te zijn voor de komende energietransitie, en om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen van o.a. de agrarische klanten , is het nodig om te komen tot slimme energienetwerken, zo ook voor agrariërs: Smart Farmer Grids. Een Smart Farmer Grid wordt in dit project gedefinieerd als een elektriciteitsnetwerk van agrarische ondernemers in een gebied met enkele transformatorhuisjes.

Het project Smart Farmer Grids in Groningen heeft als doel om de mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van het net in kaart te brengen. In het project Smart Farmer Grids onderzoeken we daarnaast de mogelijkheden om een energie neutrale bedrijfsvoering te bereiken op een slimme manier. Dit wordt gedaan door het inventariseren van het energiebesparingspotentieel, aanpassing van het afnamepatroon, inpassing van duurzame energie in de melkveehouderij en het gezamenlijk afstemmen van de energiebehoefte en energieopwekking; kortom een Smart Farmer Grid. In dit project vinden kwantitatieve en kwalitatieve praktijkmetingen plaats in het complete lokale elektriciteitsnet.

Het netwerk dat onderzocht wordt bestaat uit elf agrariërs achter twee transformator stations. Ook zijn hier op aangesloten een achttal particulieren en een pompgemaal van waterschap Noorderzijlvest. Het project vindt plaats in omgeving van Zuidhorn. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen elektriciteitsverbruik, maar ook in de gevolgen van hun verbruik en productie voor het lokale netwerk. Daarnaast worden ze begeleid in energiebesparing en krijgen ze tips over hoe slim om te gaan met energie, ook gerelateerd aan het netwerk.. Voor de netwerkleverancier Enexis zijn de resultaten van belang om te kijken wat de invloed is van het terug leveren van energie aan het netwerk.

Binnen dit project werkt L’orèl Consultancy samen met Projecten LTO Noord en Enexis. De analyses van de metingen aan het netwerk voert L’orèl uit samen met Enexis. De analyses van de detailmetingen voert L’orèl uit met de afzonderlijke agrariërs, particulieren en het watergemaal . Het project loopt tot eind 2015.